TABASALU PALLIKLUBI KUUMAKSU TASUMISE JUHEND

Spordiklubi õppeaasta 01.september – 31.mai.

Õppemaks 2023/2024

Treeningtasu korvpallis on neile lastele, kelle eest klubi saab Harku vallalt või mõnelt muult
omavalitsuselt sporditegevuse toetust, 40 EURi/kuu(Tabasalu 1.-2. klassi poiste/tüdrukute treeninggrupid 35€/kuu) Uutele tulijatele septembrikuu TASUTA! 

Neil kelle valla või mõne muu omavalitsusepoolne toetus läheb teisele spordiklubile või kelle eest
klubi ei saa muul põhjusel vallalt või mõnelt teiselt omavalitsuselt toetust on tasu 65 EURi kuus.

Treeningutega liitumiseks tuleb täita treeningutega liitumise avaldus läbi järgneva lingi
https://app.sportlyzer.com/application/m3GGu?lang=est

Treeningutega liitumise avalduse täitmisega läbi Sportlyzer keskkonna olete automaatselt nõustunud
kuumaksu tasumise tingimustega ning sõlminud klubiga liitumislepingu.
Treeningutel osalemise lõpetamisel tuleb lapsevanemal saata vabas vormis taotlus klubi e-mailile,
mis sisaldab lapse nime ning lõpetamise põhjust, vähemalt 1 kuu etteteavitamise ajaga. Lepingu
lõpetamise eelduseks on võlgnevuste puudumine!
Klubi esitab arve vastavalt õpilaste nimekirjale, üldjuhul jooksva kuu 15.kuupäeva seisuga.

Maksmise tähtajaks on arvel näidatud kuupäev.

Klubil on õigus arve väljastamise- ja maksetähtaegu muuta.

Õppeaasta alguses arvestatakse kõigile uutele õpilastele „vaikimisi“ kuutasu suuruseks valla
toetusega ettenähtud summa. Kui on selgunud vallalt toetuse saavate laste nimekirjad, on Klubil
õigus teha ümberarvestusi makstava kuutasu osas.

Kuutasu arveid väljastab automaatselt vastav tarkvara, mõned mailiteenuse pakkujad võivad antud e-
kirja rämpsposti folderisse läkitada. Seega tasuks arve maksjal arve mitte saamisel ka seda folderit
vaadata ning võimalusel oma mailikonto seadeid muuta, et antud arve ikkagi õigesse folderisse
saabuks.

Erandjuhud, kuumaksu soodustused/vabastused.

Klubi võtab vastu kirjalikke avaldusi kuumaksust osalise või täieliku vabastuse kohta, kus on märgitud
soodustus taotlemise põhjus.

Avalduse vaatab üle klubi juhatus ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi.

Majanduslikel, tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel on kirjaliku taotluse alusel võimalik
taotleda, kas osalist ( näiteks 25% või 50%) või täielikku kuutasu vabastust, kas teatud perioodiks või
kogu hooajaks.

Reeglina tuleb vastav taolus esitada soodustuse saamise perioodile eelnevalt ning tagantjärgi
esitatud taotlusi ei ole klubi kohustatud läbi vaatama.

Üldist.

Esitades avalduse treeningutega liitumiseks hooaja keskel, kuulub tasumisele treeningute alustamise
jooksva kuu kuutasu.

Esitades avalduse treeningutega liitumiseks peale 25-nendat kuupäeva, kuulub tasumisele järgneva
kuu kuutasu.

Treeningutelt lahkudes kuulub tasumisele jooksva kuu (avalduse esitamise kuu) kuutasu.

Kuutasu peatamise (näiteks: treeningutelt lahkumine) aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus!

Kuumaks on püsimaks (kohatasu), mida tasutakse ka treeningutelt puudumise korral.

„Treeningu põhist“ arveldamist ei toimu.

Soovitud perioodi kuumaksu arve puudumise või mittekorrektse arve puhul, kohustub lapsevanem
kontakteeruma Klubiga arve väljastamiseks või teavitama Klubi veast.

Maksetähtaja ületades on Klubil õigus, kuid mitte kohustus lugeda arve korrektseks.

Klubil on õigus arvete väljastamise ja saatmise kuupäevi muuta ja esitada puuduolevaid arveid
tagantjärgi.